Privacy statement


Privacy Statement Nolte Küchen Center

Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw privacy en zullen daarom uiterst zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens. In dit Privacy Statement informeren we u over de wijze waarop Nolte Küchen Center (hierna: “Nolte”) omgaat met uw persoonsgegevens en is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van bezoekers op onze Nederlandse websites, waaronder, maar niet beperkt tot, https://www.noltekeukens.nl/.

Voor informatie over hoe er met uw privacy wordt omgegaan op andere websites, waaronder websites waarnaar wordt doorgelinkt via deze website, verwijzen we naar de privacy statement van de desbetreffende website.

Wij verwerken uw persoonsgegevens in de volgende gevallen:

 • Noodzakelijk voor het uitvoeren of tot stand laten komen van overeenkomsten

Wij kunnen uw persoonsgegevens verwerken als dit noodzakelijk is voor uitvoeren of tot stand laten komen van een overeenkomst met u. Deze verwerking vindt plaats op basis van ten minste één van de volgende doelen:

 • voor het maken van een (telefonische) afspraak met u;
  • voor het toezenden van samples voor een keuken ter voorbereiding op een afspraak met u.
 • Noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen

Wij kunnen uw persoonsgegevens verwerken als dit noodzakelijk is voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen, zoals:

 • het verbeteren en optimaliseren van onze dienstverlening;
  • het voeren of afhandelen van geschillen;
  • het beveiligen en beheren van onze systemen;
  • het gebruiken van de gegevens voor marketingdoeleinden en om contact met u op te nemen als u ons daarom via de website verzoekt;
  • het voorkomen, detecteren en afhandelen van onregelmatigheden.

Wij zullen bij deze verwerkingen altijd ons gerechtvaardigd belang afwegen tegen uw privacy belang.

•             Toestemming

Wij kunnen uw persoonsgegevens verwerken op basis van vrijelijke, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige toestemming. Indien de verwerking op basis van toestemming plaatsvindt, heeft u altijd de mogelijkheid om deze weer in te trekken. Dit kan door contact met ons op te nemen via de contactgegevens onderaan dit statement.

Wij streven naar een rechtmatige en transparante verwerking van uw persoonsgegevens. Wij verwerken uw persoonsgegevens niet op een manier die onverenigbaar is met het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld. Indien wij voornemens zijn uw persoonsgegevens verder te verwerken voor een ander doel dan waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld, voorzien wij u van aanvullende informatie voor zover dit noodzakelijk is.

Als u bepaalde informatie niet aan ons verstrekt (ondanks een verzoek daartoe), kunnen wij (een van) de overeenkomsten die wij met u zijn aangegaan mogelijk niet uitvoeren. Daarnaast kunnen wij mogelijk niet aan onze wettelijke verplichtingen voldoen. Wij zullen u vanzelfsprekend tijdig informeren  wanneer dit het geval is.

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

De persoonsgegevens die wij nodig hebben om onze doeleinden te bereiken zijn:

 • naam;
 • adres;
 • (mobiel) telefoonnummer;
 • e-mailadres;
 • geslacht;
 • IP-adres;
 • inloggegevens.

Wij verwerken geen bijzondere of strafrechtelijke persoonsgegevens 

Verstrekken van uw persoonsgegevens aan verwerkers en derden:

Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet zomaar aan derden. Mogelijke verstrekking aan derden gebeurt altijd in overeenstemming met de wet. Wij zullen uw persoonsgegevens niet bekend maken aan rechtshandhavers, overheidsfunctionarissen of andere derden zonder gerechtelijk bevel of formeel verzoek van de overheid in overeenstemming met in Nederland geldende wetgeving, tenzij wij te goeder trouw menen dat de bekendmaking van informatie gerechtvaardigd is.

Wij kunnen uw persoonsgegevens verstrekken aan derde partijen die ons ondersteunen bij onze dienstverlening. Dit gebeurt altijd in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving (waaronder de AVG). Deze partijen kunnen onder meer bestaan uit:

 • aan Nolte gelieerde ondernemingen;
 • hostingdiensten die door ons zijn ingeschakeld;
 • clouddiensten voor de opslag van data;
 • betaaldienstverlener;

Hierboven staan enkel de categorieën ontvangers beschreven in plaats van de bedrijfsnamen van de ontvangers. Dit zorgt ervoor dat bij wijziging van de partijen die wij inschakelen het Privacy Statement niet hoeft te worden aangepast. Voor meer informatie over de partijen die wij inschakelen, kunt u contact opnemen via de contactgegevens onderaan dit Privacy Statement.

Doorgifte van uw persoonsgegevens buiten de EER:

Uw persoonsgegevens worden door ons en onze verwerkers  verwerkt op beveiligde servers binnen de Europese Economische Ruimte (“EER”).  Het is echter mogelijk dat uw persoonsgegevens in de toekomst buiten de EER worden verwerkt. Wij zullen dat altijd doen conform de geldende privacyregelgeving en alle vereiste maatregelen treffen om uw persoonsgegevens rechtmatig te verwerken, waaronder u daarover nader informeren.

Bewaartermijnen:

Het bewaren van uw persoonsgegevens vindt plaats voor het verrichten van onze diensten, het kunnen leveren van bewijs, om wettelijke verplichtingen te kunnen naleven of voor statistische doeleinden en/of andere onderzoeksdoeleinden.

Bij het vaststellen van de termijnen door ons wegen de volgende factoren mee:

 • omvang, aard en gevoeligheid van de persoonsgegevens;
 • het potentiële risico op schade als gevolg van ongeoorloofd gebruik of ongeoorloofde verstrekking van uw persoonsgegevens;
 • de doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens verwerken;
 • de mogelijkheden om deze doeleinden op een andere manier te realiseren;
 • de geldende wettelijke voorschriften.

Beveiliging van uw persoonsgegevens:

Wij zullen alle redelijke organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen treffen om uw persoonsgegevens te beveiligen en deze te beschermen tegen verlies, oneigenlijk gebruik of andere onrechtmatige verwerking. Hieronder staat een greep van de beveiligingsmaatregelen die wij toepassen:

 • automatisch uitloggen van het account na een bepaalde periode van inactiviteit;
 • periodieke inventarisatie, en waar nodig update, van de getroffen beveiligingsmaatregelen;
 • het aantal geautoriseerde personen dat toegang kan hebben tot uw gegevens, is beperkt tot een minimum;
 • geautoriseerde personen kunnen slechts bij uw gegevens nadat ze hebben ingelogd in het systeem met een wachtwoord.

Rechten van betrokkenen:

U heeft het recht ons te verzoeken om inzage te geven in uw persoonsgegevens. Als u een verzoek indient, verlenen wij u een overzicht van alle persoonsgegevens die wij van u hebben, tenzij dit niet mogelijk is vanwege prevalerende zwaarwichtige belangen van anderen.

Indien u vermoedt dat de persoonsgegevens onjuistheden bevatten of onjuist verwerkt zijn, kunt u bezwaar maken of ons verzoeken om deze persoonsgegevens te corrigeren, aan te vullen of te verwijderen. Ook kunt u ons verzoeken de verwerking van persoonsgegevens te beperken. Ten slotte is het ook mogelijk ons te verzoeken om uw persoonsgegevens aan een andere verantwoordelijke over te dragen.

Bovenstaande bezwaren en verzoeken zullen, in overeenstemming met de wet, binnen vier weken na ontvangst van het verzoek door ons worden behandeld. U wordt vervolgens geïnformeerd of wij voldoen aan het verzoek en wat eventueel de reden is voor het weigeren van het verzoek. U kunt het verzoek indienen via de contactmogelijkheden onderaan dit Privacy Statement. Wij kunnen hierbij aanvullende informatie aan u vragen om uw identiteit vast te stellen.

Cookies

Wij maken op onze website gebruik van cookies. Een cookie is een tekstbestand dat op uw computer of mobiele apparaat wordt opgeslagen als u onze website bezoekt. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. De gegevens (waaronder gegevens die niet herleidbaar zijn naar u als persoon) die wij onder meer kunnen verzamelen zijn:

 • browsergegevens;
 • systeemgegevens;
 • geografische gegevens;
 • duur van uw bezoek;
 • pagina’s die u bezoekt;
 • hyperlinks waar u op klikt;
 • locatiegegevens op basis van uw IP-adres;
 • verbindingsgegevens, zoals het IP-adres.

Bovenstaande gegevens kunnen worden verzameld met de volgende cookies:

 • Sessie cookies:

Met behulp van sessie cookies kunnen wij gegevens opslaan totdat u uw browser sluit. Hierdoor kunnen wij u een gepersonaliseerde gebruikerssessie bieden. Wij kunnen onze dienst daardoor zoveel mogelijk aanpassen op uw wensen of op uw surfgedrag.

 • Bezoekersimpact: deze cookies hebben geen tot weinig gevolgen voor de (privacy van) bezoekers. Deze cookies verwerken géén persoonsgegevens, of slechts voor korte duur.
 • Functionele cookies:

Wij gebruiken functionele cookies om ervoor te zorgen dat de website op een goede wijze functioneert en om het gebruik van onze website te verbeteren. Wij gebruiken deze cookies ook om de website aan uw wensen aan te passen.

 • Bezoekersimpact: deze cookies hebben geen tot weinig gevolgen voor de (privacy van) bezoekers. Deze cookies verwerken géén persoonsgegevens, of slechts voor korte duur.
 • Marketing cookies:
  Wij gebruiken marketing cookies om u te kunnen voorzien van informatie die zo relevant mogelijk voor u is. Dit geldt niet alleen voor de inhoud van onze website, maar ook voor getoonde advertenties (van derden). Wij kunnen zo een beeld krijgen van uw vermoedelijke interesses en onze website(s) en advertenties daarop aanpassen.
  • Bezoekersimpact: deze cookies hebben weinig tot gemiddelde gevolgen voor de (privacy van) bezoekers. Deze cookies kunnen persoonsgegevens verwerken voor een langere periode.

Hyperlinks naar andere websites:

Onze website bevat hyperlinks naar websites van derden die mogelijk andere voorwaarden kennen voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij zijn niet aansprakelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens via dergelijke websites van derden.

Hieronder treft u een overzicht aan van de cookies die door ons op onze website worden geplaatst:

NaamDoelGeldigheid
Noodzakelijk  
CookieconsentSlaat de cookiestatus van de gebruiker op voor het huidige domein.1 jaar
  Statistieken  
_gaRegistreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt.  2 jaar
_gatGebruikt door Google Analytics om verzoeksnelheid te vertragen  1 dag
_gidRegistreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt.  1 dag
_vwo_uuid_v2Deze cookie is ingesteld om split-testen op de website uit te voeren. Deze optimaliseren de relevantie van de website voor de bezoeker – de cookie kan ook worden ingesteld om de ervaring van de bezoeker op een website te verbeteren.  1 jaar
VuidVerzamelt gegevens over de bezoeken van de gebruiker aan de website, zoals welke pagina’s zijn gelezen.  2 jaar
v.gifDeze cookie is ingesteld om split-testen op de website uit te voeren. Deze optimaliseren de relevantie van de website voor de bezoeker – de cookie kan ook worden ingesteld om de ervaring van de bezoeker op een website te verbeteren.Gedurende de sessie
  Marketing  
IDEGebruikt door Google DoubleClick om de acties van de websitegebruiker te registreren en te rapporteren na het bekijken of klikken op een van de advertenties van de adverteerder met het doel de effectiviteit van een advertentie te meten en om gerichte advertenties aan de gebruiker te presenteren.  1 jaar
Test_cookieGebruikt om te controleren of de browser van de gebruiker cookies ondersteunt.  1 dag
NIDRegistreert een uniek ID die het apparaat van een terugkerende gebruiker identificeert. Het ID wordt gebruikt voor gerichte advertenties.  6 maanden
pagead/1p-user-list/#Wordt gebruikt om bij te houden of de bezoeker interesse heeft getoond in specifieke producten of evenementen op meerdere websites en detecteert hoe de bezoeker tussen sites navigeert – Dit wordt gebruikt voor het meten van advertentie-inspanningen en vergemakkelijkt de betaling van verwijzingskosten tussen websites.Gedurende de sessie

Cookies weigeren die via onze website zijn geplaatst:

Als u onze website bezoekt, wordt er een cookiemelding weergegeven. Daar kunt u zelf bepalen in hoeverre onze cookies bij u worden geplaatst.

De meeste browsers bieden u de mogelijkheid om het plaatsen van cookies te weigeren. Hieronder treft u een overzicht van browsers en een bijbehorende handleiding om cookies te weigeren. Het weigeren van cookies kan echter een negatieve invloed hebben op de werking van onze website.

Slotbepalingen

Klachten:

Als u een klacht heeft of een andere vraag over de manier waarop wij met uw privacy omgaan, kunt u contact met ons opnemen. Wij vragen u hierbij zoveel mogelijk relevante informatie omtrent uw klacht of vraag mee te zenden.

Wij zullen klachten en vragen in behandeling nemen en uiterlijk binnen vier weken reageren. Wij doen er alles aan om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Indien u desondanks niet tevreden bent met de afhandeling van de klacht, kunt u hierover contact opnemen met de toezichthoudende autoriteit (de Autoriteit Persoonsgegevens) en desgewenst daar een klacht indienen.

Contactgegevens:

Bij vragen over dit Privacy Statement of over de wijze waarop wij met uw privacy omgaan, kunt u ons bereiken op de volgende wijzen:

Per e-mail:kbwelness@live.nl  
Per post:Het Rietveld 2 7321 CT  Apeldoorn  

Aanpassingen Privacy Statement:

Wij behouden ons het recht voor om dit Privacy Statement van tijd tot tijd te wijzigen door het plaatsen van een nieuwe versie op onze website. Bij ingrijpende wijzigingen zullen wij u uiteraard voorafgaand informeren.

Dit Privacy Statement is voor het laatste bijgewerkt in november 2020